• Sint Martinus Makkum
  • waar iedereen zich thuis voelt
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid
  • zelfstandigheid

Sint Martinus Makkum

waar iedereen zich thuis voelt

Samenwerken

Verantwoordelijkheid

zelfstandigheid

SAC, MR EN OR

Ouderparticipatie
Een goede wisselwerking tussen ouders en leerkrachten is voor een goede ontwikkeling van het kind van groot belang. Als ouders en leerkrachten duidelijk en consequent zijn ten aanzien van het kind, voelt een kind zich veilig en dan presteert het op zijn best.
Leerkrachten die zich gesteund weten door de ouders, werken plezieriger met het kind.
In gesprekken met ouders en leerkrachten, in gesprekken met ouders en directie en tijdens klassenavonden en algemene ouderavonden stellen we de inbreng en mening van de ouders erg op prijs. Deze hebben we nodig om verantwoorde keuzes te kunnen maken.

Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en Ouderraad
Er zijn ouders lid van de schooladviescommissie (S.A.C.), de medezeggenschapsraad (M.R.) en de ouderraad (O.R.).
De M.R., de S.A.C., de O.R., ouders en leerkrachten en directie zijn samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school.

De laatste jaren vergaderen de MR en schoolcommissie samen als SACMR. De SAC bestaat uit 4 ouders. In de M.R. hebben twee ouders en twee leerkrachten zitting.
Via de medezeggenschapsraad hebt u als ouders inspraak in de gang van zaken op uw school, want de M.R. mag over allerlei zaken die van belang zijn meepraten, adviseren en meebeslissen. Denkt u daarbij aan: Vakantierooster, jaarplan, schoolontwikkeling etc.
( Contact: sacmrsintmartinus@gmail.com )
 
De ouderraad is een zeer enthousiaste en actieve groep ouders. Die in overleg met de school, zorg draagt voor de organisatie van allerlei activiteiten gedurende het schooljaar. Zoals het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, de sportdag, de schoolreisjes e.d. 

Zij beheren de inkomsten uit de vrijwillige bijdrage van de ouders en leggen verantwoording af over de activiteiten en financiën aan het begin van het nieuwe schooljaar tijdens de jaarvergadering.
 
Meer informatie over de SAC, MR en OR vindt u in het informatieboekje.

St. Martinus     Ds. L. Touwenlaan 3 , 8754 BP Makkum      t 0515 - 23 24 24     directie@martinusmakkum.nl